MeDee24, insan vücudunda istenmeyen ter vb. kokuları önlemek üzere doğada bilinen üç atomik maddenin fonksiyonlarına göre oranlanmasıyla geliştirilmiş pudra bileşenidir.

MeDee24 özellikle içeriğinde koku yenileme fonksiyonuna da sahip olan pogostemon cablin leaf extract ile mucizeleri başarmaktadır.

MeDee24; vücut dengesini bozmadan, ter kokusunu gidermek, aynı zamanda da diğer  ter ve koku önleyici ürünlerden daha farklı olarak doğal maddeler içermesinden ötürü Türkiye’de  bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

MeDee24;  vücudumuzun sağlıklı terleme gereksinimine engel olmadan, uzun bir süre duş ferahlığını korur. Terlemeyi sağlayan gözenekleri tıkamaz ve ter bezlerinin sağlıklı çalışmasına engel olmaz.

MeDee24; kullanılan parfüm kokusunun etkisini korur ve elbiselerde leke bırakmaz.

“Patchouli” Mucizesi

Po­gos­te­mon cab­lin leaf ext­ract (patchouli) Asya’nın tro­pi­kal böl­ge­le­ri­ne özgü ge­nel­lik­le nane ve ısır­gan otu fa­mil­ya­sı ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bitki tü­rü­dür. Sıklıla patc­ho­uli yağı ola­rak dep­re­san iyi­leş­ti­ri­ci özel­lik­le­ri ne­de­niy­le aro­ma­te­ra­pi­de yay­gın bir şekilde kul­la­nı­lır. Patc­ho­uli hor­mon­la­rı­mız üze­rin­de­ki et­ki­si ne­de­niy­le se­ro­to­nin ve do­pa­min sa­lı­nı­mı­nı teş­vik eder. Bu sebeple öfke ve en­di­şe duy­gu­la­rı­nı ha­fif­le­tir.
Patc­ho­uli’nin an­tiph­lo­gis­tik özel­lik­le­ri var­dır. Bu da vü­cut­ta­ki il­ti­ha­bı ha­fif­let­me gü­cü­ne sahip ol­du­ğu an­la­mı­na gelir. Patc­ho­uli an­ti­sep­tik­tir, yani de­ri­de­ki kesik veya ya­ra­la­rın en­fek­te ol­ma­sı­nı önler. Ay­rı­ca man­ta­rı öl­dü­rür, bu doğrultuda bir man­tar en­fek­si­yo­nu ile mü­ca­de­le edi­yor­sa­nız yar­dım­cı ola­bi­lir.